Kontakt

 

Föreningens epost-adress


info@hallandsradet.se

 

Uppdaterad  2020-11-01

Hallandsrådet

    för psykiatribrukareHallandsrådet för psykiatribrukare är en samarbetsförening som arbetar för brukarmedverkan och inflytande inom den regionala psykiatrin i Halland.


Hallandsrådet bildades 2010 av de föreningar som psykiatrin fram till dess bjudit in till brukarråd. Det var då sex föreningar i länet som samarbetade för brukarmedverkan inom Psykiatri Hallands arbetsområde.


Under våren 2016 ombildades Hallandsrådet och består nu av

•RSMH i Halland, Riksförbundet för social och mental hälsa,

•IFSAP i Halland, Intresseföreningen för schizofreni och liknande psykoser,

•ÅSS i Halland, Ångestsyndromsällskapet.


Efter ombildningen består Hallandsrådets styrelse nu av:

Mona Granquist ÅSS Ordförande

Nicke Nilsson RSMH Kassör

Linda Svensson IFSAP Sekreterare

Gunilla Glucksman RSMH Ledamot

Harry Kalholm IFSAP Ledamot

Linné Torbjörnson ÅSS Ledamot


När Hallandsrådet bildades var syftet att vara en samarbetspartner för psykiatriförvaltningen i länet och en länk mellan brukarna och den regionala psykiatrin för att förmedla information, synpunkter och önskemål i båda riktningarna.


På det lokala planet finns i Halmstad Intresserådet. Motsvarande lokala brukarråd finns i de andra kommunerna.


Hallandsrådet skulle företräda psykiatribrukarna i Halland så brett som möjligt, både geografiskt i länet och intressepolitiskt och verka för att brukarna skulle få gott bemötande och god vård med delaktighet, medverkan och brukarinflytande.

 

Hallandsrådet ville bidra till positiv utveckling av Psykiatri Hallands verksamhet.


Efter ombildningen arbetar Hallandsrådet parallellt med Beroenderådet i Halland (Regionala brukarrådet missbruk och beroende) och NSPH i Halland (Nationell samling Psykisk hälsa).

 

Hallandsrådets styrelse vill fortsätta arbeta enligt samma inriktning som tidigare och i det arbetet så mycket som möjligt samarbeta med de andra organisationerna.


Under 2016 har styrelsen deltagit i regionens arbete att ta fram en ”Gemensam halländsk modell för brukarmedverkan”. Modellen skulle gälla för alla verksamheter, alla funktionshindersgrupper, barn, äldre, anhöriga etc.


Arbetet har nu resulterat i att Regionen har tagit fram en Broschyr som uttalar den viljeinriktning på ökad brukarmedverkan som beslutades av strategisk grupp i december 2016.

Hallandsrådets föreningar har fått ett antal broschyrer.


Länsgemensam Analys- och handlingsplan Psykisk hälsa 2016 Hallands län.


I december 2015 slöts en nationell överenskommelse mellan staten och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016. Överenskommelsen innehöll ett uppdrag till regioner och landsting att ta fram regional Handlingsplan psykisk hälsa 2016.


Regionen utarbetade en sådan handlingsplan, som skulle fastställas och redovisas till SKL under oktober. Brukarorganisationerna fick inte möjlighet att delta i arbetet med att ta fram innehållet i planen, vi fick bara yttra oss efterhand.


Hallandsrådet lämnade i samarbete med de andra brukarorganisationerna yttrande över handlingsplanen i slutet av september.


I den nationella överenskommelsen betonas vikten av brukarmedverkan, bl a sägs:


”En generell princip bör vara att beslut som rör gruppen inte ska fattas utan deras medverkan”


Vi i Hallandsrådets styrelse anser att varken psykiatrin i Halland eller region Halland lever upp till den principen.


Därför vill vi fortsätta arbeta för ökad brukarmedverkan och reellt inflytande och för att psykiatrin ska utvecklas på ett sätt som är till nytta för brukarna.


I det arbetet behöver styrelsen er medverkan

•Vad vill ni att Hallandsrådet ska arbeta för? Vilka behov av förändringar och förbättringar ser ni när det gäller regionens psykiatri?

•Hur vill ni att Hallandsrådet ska hämta information från er?

•Hur vill ni att Hallandsrådet ska lämna information till er?

Hallandsrådet tar tacksamt emot synpunkter, idéer, information, frågor, önskemål, klagomål på Psykiatrin i Halland eller Hallandsrådet.

Skicka till info@hallandsradet.se  eller till någon i styrelsen.