Kontakt

 

Föreningens epost-adress


info@hallandsradet.se

 

Uppdaterad  2020-11-01

Stadgar för Hallandsrådet för psykiatribrukare

Reviderade 160531

1 § Föreningens namn

Föreningens namn är Hallandsrådet för psykiatribrukare. Rådets geografiska verksamhetsområde är Hallands län och föreningen har sitt säte i Halland.

2 § Föreningens ändamål

Hallandsrådet är en paraplyorganisation för föreningar inom Psykiatri Hallands arbetsområde och dess uppgift är att:

• Företräda psykiatribrukare i Halland och deras anhöriga i möten med företrädare för Psykiatri Halland.

• I Hallandsrådet ska samla frågor och underlag från medlemsföreningar, arbetsgrupper samt enskilda psykiatribrukare eller anhöriga bosatta i Halland.

• I förekommande fall lyfta fram frågor åt föreningar som inte själva kan eller vill ta upp dem med ledningen för Psykiatri Halland.

Arbetet inom Hallandsrådet ska ske i en anda av respekt för och solidaritet med alla personer och grupper med psykisk ohälsa.

Hallandsrådet skall i sin verksamhet vara politiskt och religiöst obundet och neutralt.

3 § Medlemskap och medlemsavgift

Medlemmar i Hallandsrådet är intresseföreningar som arbetar för personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga.

Intresseförening enligt ovan kan vara länsförening eller lokalförening i de fall länsförening saknas. Om det inom samma organisation finns två eller flera lokalföreningar utser dessa gemensamt en representant och en suppleant till rådet.

Förening som vill verka för Hallandsrådets ändamål och ansluta sig till Hallandsrådet ska meddela styrelsen detta. En förutsättning för medlemskap i Hallandsrådet är att föreningen inte är verksam inom annan motsvarande paraplyorganisation.

Medlemskap i Hallandsrådet är kostnadsfritt.

4 § Beslutande organ

Årsmötet är Hallandsrådets högsta beslutande organ. Mellan årsmöten har styrelsen befogenhet att fatta beslut.

5 § Årsmöte

Årsmöte ska hållas senast under april månad

Årsmötet ska kungöras minst två månader i förväg.

Information om mötet ska samtidigt sändas till medlemsföreningarnas styrelser.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda före en månad före årsmötet.

Årsmöteshandlingar utdelas vid årsmötet eller skickas efter begäran.

Varje medlemsorganisation har vid omröstning en röst i alla frågor, oavsett medlemsantal och antal närvarande vid årsmötet.

Samtliga medlemmar i Hallandsrådets medlemsföreningar har rätt att närvara vid årsmötet och varje enskild deltagare har yttrande och förslagsrätt.

Ledamot i styrelsen äger ej rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Om röstförfarande leder till lika antal röster ska frågan avgöras genom lottning.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas

1. Fastställande av röstlängd

2. Fråga om årsmötets behöriga sammankallande

3. Godkännande av dagordningen och anmälan av övriga frågor

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

5. Val av protokolljusterare och rösträknare

6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse

7. Fastställande av balansräkning

8. Revisorernas berättelse

9. Styrelsens ansvarsfrihet

10. Behandling av propositioner motioner.

11. Fastställande av verksamhetsplan och budget

12. Val ordförande för ett år.

13. Fastställande av anmälda styrelseledamöter och suppleanter för ett år

14. Val av minst tre ledamöter till valberedning för ett år.

15. Övriga frågor

16. Årsmötet avslutas

6 § Föreningens styrelse

I styrelsen ska medlemsorganisationerna ha lika många företrädare var.

Styrelsen ska bestå av ordförande som väljs vid årsmötet samt ledamöter som utses av medlemsorganisationerna. Ordförande räknas som företrädare för sin organisation. Varje ledamot samt ordförande får ha en personlig suppleant.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör samt sekreterare.

Styrelsen utser en ansvarig för publicering på och skötsel av egen hemsida.

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Styrelsen ska verka som föreningens verkställande organ, d v s mellan årsmötena leda föreningens löpande verksamhet och förvalta dess eventuella tillgångar.

Styrelsen ska bearbeta frågor som väckts vid öppet forum eller på annat sätt anmälts till Hallandsrådet samt presentera dessa frågor, förslag eller krav för ledningsgruppen i Psykiatri Halland.

Styrelsen ska ta emot information från Psykiatri Halland och vid behov lämna synpunkter och kommentarer tillbaka till Psykiatri Halland.

Styrelsen ska så långt möjligt informera vidare och involvera medlemsföreningarna och deras medlemmar i arbetet med synpunkter på Psykiatrins information.

7 § Valberedningen

Valberedningens uppgift är att

finna förslag på ordförande och revisorer som ska väljas vid årsmötet

samla in föreningarnas uppgifter om vilka styrelseledamöter föreningarna utsett och meddela dessa uppgifter vid årsmötet

Samordna medlemsföreningarnas representation så att varje förening får lika många företrädare i styrelsen.

Ordförande, styrelseledamöter samt valberedning ska vara medlemmar i någon av de brukarorganisationer som är medlemmar i Hallandsrådet.

8 § Föreningens arbetsformer

Styrelsen ska samla in brukarnas erfarenheter, synpunkter, behov och krav.

Styrelsen ska svara för samråd med Psykiatri Halland.

Styrelsen ska vid behov anordna öppna möten för psykiatribrukare/anhöriga/andra intresserade, med eller utan föreningstillhörighet, i länet. Möten ska kunna alternera mellan länets kommuner. De synpunkter som framkommer vid dessa möten bör dokumenteras.

9 § Stadgeändring

Ändring av stadgarna ska beslutas på årsmöte, efter proposition eller motion. Förslag till ändring ska skickas ut med kallelsen till mötet. För att stadgeändring ska ske fordras minst 2/3 majoritet eller mer än 50 % majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie.

10 § Upplösning av föreningen

För beslut om upplösning av föreningen fordras 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varvid ett skall vara ett ordinarie årsmöte. Minst två månader skall förflyta mellan dessa möten. Eventuell kassabehållning skall tillfalla medlemsorganisationerna i lika delar, eller återbetalas till de ursprungliga bidragsgivarna.